Keresztelés, esketés, konfirmáció, temetés

A Református Egyház hagyományában “kazuáliáknak” nevezik azokat a szolgálatokat, amikor az emberi élet jelentős eseményei, fordulópontjai kapcsán az egyháztagok kérik  Isten igéjének az útmutatását, áldását vagy  vigasztalását. Ezek az alkalmak  a  keresztelés, templomi esküvő vagy egyházi szertartással végzett temetési szolgálatok.

A református gyülekezetek úgy tekintenek ezekre, amint amelyek speciális lehetőségek arra, hogy az örvendezőknek vagy éppen a szomorkodóknak Isten igéjét hirdessék hitük megerősítésére vagy éppen annak ébresztésére. Ám tudatában vagyunk annak, hogy sok ember  – bár református gyökerűnek vallja magát – egyházával és Istennel való kapcsolatát kizárólag ilyen alkalmak keretében keresi. És sokan vannak olyanok is, akiket az élet ilyen eseményei indítanak arra, hogy keressék a kapcsolatot Istennel, igéjével, egyházával, mert korábban nem kötődtek egyetlen egyházhoz vagy gyülekezethez sem.

Ezért a kazuáliákban a református  látás egyszerre lát hitet erősítő és hitet ébresztő lehetőséget, missziót, azaz küldetést azok felé,  akik keresik Istent, és lelki támogatást, akik Istennel való kapcsolatban élnek.

A Mezőberényi Református Egyházközség Presbitériuma hálás Istennek minden megkeresésért, amit tapasztal a fenti szolgálatok kapcsán, ám komolyan veszi küldetését. Álláspontja szerint nem az a jó, ha minél több a megkeresztelt gyermek vagy a templomban házasságot kötő fiatal pár, hanem az, ha az ezekben részesülő gyermekek, szülők, családok és fiatal házasok komolyan veszik a hallottakat, magukat elkötelezik Isten  és az Ő egyházához való tartozás tekintetében, életüknek részévé válik a gyülekezetben való forgolódás. A halottainktól való búcsúzás kapcsán pedig vallja, fontos, hogy a közeli és távoli hozzátartozók ne csupán egy életútról szóló megemlékezést halljanak, hanem hallják a feltámadás és vigasztalás igéit is, mint az igaz vigasztalás egyedüli forrását. Ezért a Presbitérium külön foglalkozott a kazuális szolgálatokkal és azokra vonatkozóan a következő állásfoglalást hozta 2018. januári gyűlésén:

Kazuális szolgálatokra vonatkozó presbiteri határozatok

és állásfoglalások a 3-4-5-6/2018.sz. határozat szerint

Keresztség sákramentumának kiszolgáltatása előtt a

 • Mezőberényben lakó szülők legalább két alkalommal vegyenek részt református istentiszteleten és két alkalommal keresztelői előkészítő elbeszélgetésén.
 • Az a szülő, aki református keresztségben részesült de nem konfirmált, és kéri gyermeke számára keresztség kiszolgáltatását, írásban vállalja, hogy  1 éven belül pótolja a saját  konfirmációját.
 • Az a szülő, aki nincs megkeresztelve, írásban vállalja, hogy  1 éven belül konfirmációi felkészülésen vesz részt s ha az abban foglaltakkal egyetért, tegyen konfirmációi fogadalmat.
 • Más vallású szülő esetén elvárjuk, hogy keresztelve legyen és arról hozzon lelkészi igazolást.
 • Élettársi kapcsolatban élő szülők esetében az MRE állásfoglalását figyelembe véve ajánljuk és kérjük, hogy egy éven belül törvényes házasságot kössenek, amire készséggel közvetíti Isten áldását az egyház szolgálattevő lelkésze.
 • Akiknek csak polgári házasságkötésük volt, kérjük és elvárjuk, hogy 1 éven belül házasságukra kérjék Isten áldását az egyházi szertartás keretében is.
 • A nem mezőberényi lakosok részére is ugyan ezek a feltételek, de ők a lakóhelyükön jelenjenek meg református istentiszteleten és erről igazolást hozzanak, illetve az ottani gyülekezetben kérjék a hiányok pótlásában való közreműködést az illetékes lelkésztől.
 • Keresztelés előtti héten a szószékről legyen kihirdetve a keresztelendő gyermek neve, szüleinek neve, lakóhelye.

Házasságkötés esetében:

 • Presbitérium elvárja, hogy a jegyespár legalább két vasárnapi istentiszteleten jelenjen meg a gyülekezetben. Nem Mezőberényben élők ezt megtehetik lakóhelyükön, de onnan írásos igazolást kell hozzanak az illetékes lelkésztől.
 • A református vallású megkeresztelt, de nem konfirmált fél esetében szeretettel ajánljuk, kérjük és elvárjuk, hogy 1 éven belül konfirmációi felkészülésen vegyen részt s ha az abban foglaltakkal egyetért, tegyen konfirmációi fogadalmat.
 • Más vallású fél legyen megkeresztelve és arról hozzon lelkészi igazolást.
 • A vallás nélküli, keresztségben nem részesült, gyülekezeti hovatartozás nélküli féltől kérjük, hogy 1 éven belül csatlakozzon be a mezőberényi gyülekezetbe vagy a lakóhelye szerinti gyülekezetbe, és az esküvő után  éljen a református egyházhoz való hivatalos csatlakozás lehetőségeivel.

Református temetési

szolgálatot kérők esetében a temetési  istentiszteletre a lelkipásztorral beszélgetve készül a család. Ehhez időpontot kell egyeztetni a 06-20-599-68-64-es telefonszámon.
Ha van rá lehetőség, kérjük, előre írják le elhunyt szerettük életrajzát.
A temetési szolgálatra az egyházközség jelenlegi lelkipásztora nem kér és nem fogad el tiszteletdíjat, mert a gyülekezeti lelkészi szolgálat részének tekinti a temetési szolgálatot is.
A temetési szolgálatot a lelkész a református egyház hitelvei alapján végzi, amikor csak lehet a gyülekezet tagjainak segítségével.
Ha harangozást kérnek – aminek díja van – a Kálvin János tér 8. szám alatt Kéki Gyulánét keressék.

A konfrimáció

Református Egyházunk gyakorlata szerint a hitben való nagykorúvá nyilvánítás ünnepélyes alkalma, ettől fogva a konfirmált ifjú vagy felnőtt részt vehet az úrvacsorai közösségben és nagykorúvá válása után ill. nagykorúsága esetén teljes jogú, választó joggal is rendelkező tagja lehet  a gyülekezetnek. Ezt rendszerint, a kisgyermek korban megkeresztelt gyermekek 13-14 éves korban kérhetik, hiszen erre vonatkozóan szüleik és keresztszüleik tesznek ígéretet keresztelésükkor, hogy így lesz. Ebben a korban ezt egy kb. 9 hónapig tartó felkészülés előzi meg, amikor  református keresztyén hitünk alapigazságairól kapnak tanítást a konfirmálók. Felkészülésüket nagyban segíti, ha már megelőzően is óvodai, iskolai hittanra jártak, vagy részt vettek a gyülekezeti gyermek alkalmakon.

Felnőttként is lehetőség van a konfirmáció pótlására, egyéni vagy kiscsoportos felkészülést követően. Akik nem részesültek keresztségben gyermekkorban, de felnőttként úgy döntenek, hogy szeretnének bekapcsolódni az egyház közösségébe és hitben járva folytatni életüket, azok ugyan ilyen felkészülés után kérhetik a felnőtt keresztség kiszolgáltatását.

Ha valaki egy más felekezetnél részesült keresztségben, de nem gyakorolta vallását, ám szeretne a református egyházhoz csatlakozni, annak nem kell újra keresztségben részesülnie, hanem a felnőttként tett konfirmációi fogadalom által lehet egyházunk tagjává.

További információk és időpont egyeztetés végett kérjük, közvetlenül keresse Futó Zoltán lelkipásztort, 06-20-599-68-64-es telefonszámon vagy a mezobereny@reformatus.hu  email címen.