Istentiszteletek tarthatók templomunkban!

Kedves Testvéreink!

Isten iránti hálával és szívbéli örömmel hirdetjük, hogy május 17-tól újra megnyithatjuk templomunkat az ige és gyülekezeti közösség után vágyódók előtt. A járványügyi helyzet miatt azonban szigorú szabályokat kell betartanunk, amikről egyházkerületi rendeletre saját védekezési szabályzatot kellett létrehozzunk, amit tájékoztatásunk végén olvashatnak.

Mindenkit nagy szeretettel várunk templomi és bibliaóra alkalmainkra a szabályzatban foglaltak figyelembe vételével!

Találkozzunk újra, ott ahol a legjobb! Isten házában, Az Úr közelségében!

Papp Tibor lelkipásztor

A Mezőberényi Református Egyházközség Védekezési Szabályzata:

 A Mezőberényi Református Egyházközség Presbitériuma a 2020. május 12-én megjelent Egyházkerületi körlevélben foglaltak alapján a következő szabályzatot alkotja a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben.

– Az egyházközség templomának befogadó képessége karzatokkal együtt kb. 400 fő. Alapterülete karzatokkal együtt kb. 400 m2. A templompadok száma   40 db, azok átlagos hossza  4,5 m. Presbitérium úgy dönt hogy a járványügyi szabályoknak megfelelően a vasárnap délelőtti vagy más ünnepi istentiszteletek alkalmával egyidőben a templomban minden második pad üresen hagyása mellett maximálisan   100 fő tartózkodhat.

–  A Presbitérium úgy dönt, hogy vasárnap és ünnepnapokon 10 órától a szokott időben tartassanak istentiszteletetek, valamint a nemzeti összetartozás napján június 4-én – városi programokkal és más felekezetekkel való egyeztetés alapján legyen istentisztelet.

–  Presbitérium úgy dönt, hogy heti egy alkalommal, a szokott időben, szerdán 17.30 órától bibliaóra tartható a gyülekezeti teremben, melynek alapterülete 80 m. A védőtávolságok betartásával egy bibliaórai alkalmon max. 20 fő lehet jelen. Presbitérium támogatja, hogy amennyiben az időjárás engedi, a bibliaórai alkalmak a parókia vagy a gyülekezeti terem udvarán, szabadtéren legyenek megtartva.

–  Presbitérium kéri a híveket, hogy az alkalmakra saját énekeskönyvet ill. Bibliát hozzanak magukkal.

– Presbitérium a fentiek mellett tudomásul veszi az egyházkerületi ajánlásban szereplő 21 pontban foglaltakat, melyekről az egyházközség honlapján és a gyülekezeti hirdetőtáblán tájékoztatja a híveket.

– Presbitérium hálát ad Istennek, hogy újra van lehetőség gyülekezeti alkalmakat tartani, de amennyiben a hatóságok és felettes egyházi szervek azt jóváhagyják ill. javasolják, a fenti szabályok megtartásától eltekint.

– Presbitérium felhatalmazza a lelkipásztort, hogy minden lehetséges fórumon tájékoztassa a gyülekezetet a szabályzatban foglaltakról.

A fenti szabályzatot a Presbitérium     29/2020.(05.13.) számú határozatával elfogadta.

Mezőberény, 2020. május 13.              Papp Tibor                                    Bagita Attila                                                                                   lelkipásztor                                            gondnok

Melléklet:  egyházkerületi ajánlás:

„Helyszín, részvevők létszáma, alkalom jellege:

 1. A templomokban és istentiszteleti, gyülekezeti helyszíneken is kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A távolságtartás érdekében az ülésrend optimálisan úgy alakítható, hogy 1-1 padsort vagy széksort ki kell hagyni.
 2. A templomban, gyülekezeti helyiségekben tartózkodók maximális létszámát – beleértve a szolgálattevőket is (lelkész, kántor, közvetítés esetén technikai személyzet, stb.) – úgy kell kiszámítani, hogy személyenként legalább 4 m²-t kell biztosítani a helyiség hasznos alapterülete alapján, amelyhez hozzá kell számítani a karzatok alapterületét is.
 3. A létszámkorlátozás biztosításához  javasoljuk erre felkészített presbiterek, gyülekezeti tagok bevonását.
 4. Csoportosulások elkerülése érdekében a lehető legtöbb templombejáratot meg kell nyitni, és az alkalmak alatt lehetőleg nyitva kell tartani.
 5. Ha a létszámkorlátozás szükségessé teszi, több istentiszteleti alkalmat kell tartani, az alkalmak között legalább egy órás szellőztetési szünettel.

Egyéb alkalmak, kazuáliák:

 1. Időjárás függvényében javasoljuk templomkerti, szabadtéri istentiszteletek megtartását a 1,5 méteres védőtávolság megtartásával.
 2. Gyermekistentiszteletet, gyermekfelügyeletet lehet tartani.
 3. Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével, további intézkedésig, nem lehet megtartani.
 4. A keresztség sákramentumát ki lehet szolgáltatni a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával.
 5. A konfirmáció megtartása gyülekezeti hatáskör, javasoljuk azok későbbre halasztását.
 6. A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.
 7. A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.

Higiéniai szabályok:

 1. Az istentisztelet, gyülekezeti alkalom helyszínét az alkalom előtt és után fertőtleníteni és szellőztetni Különös gondot kell fordítani a kilincsek, korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére.
 2. A bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, melynek használata belépéskor és távozáskor ajánlott.
 3. Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni.
 4. Az istentiszteleteken és a gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál), kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgusi szolgálatát végzi. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott.
 5. Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a gyülekezeti éneklés rövid legyen. Az éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők kivételével kötelező. Az istentiszteleteken hangszeres kamarazene előadása lehetséges. Énekkari próbát ne tartsanak.
 6. Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani. Liturgiás lapok, nyomtatott hirdetések nem oszthatók ki.
 7. A perselyeket a kijáratoknál kell elhelyezni úgy, hogy ne kelljen azokat senkinek tartani. A perselypénz megszámolását védőkesztyűben kell végezni.

Életkori szabályok:

 1. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 éven felülieknek.
 2. A 65 évnél idősebb lelkipásztorok és a krónikus betegségben szenvedő szolgatársak kérhetik az egyházmegye segítségét, hogy egészségük védelme érdekében helyettesítésükről gondoskodjon az illetékes egyházmegye.

Hálát adunk Istennek, hogy bár az óvintézkedések türelmet és gondosságot igényelnek, de visszatérhetünk templomainkba. Ugyanakkor tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk az emberi élet védelméért gyülekezeti közösségeinkben és egész országunkban is.

Bízunk lelkipásztoraink és gyülekezeteink bölcsességében, hogy a kényszerűen meghozott rendelkezéseket betartják és betartatják, és ezzel is akadályozzák a vírusfertőzés terjedését. Buzgó reményünk, hogy mihamarabb teljesen szabadon dicsérhetjük Istent az Ige és a sákramentumok köré összegyülekezve. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)”

Debrecen, 2020. május 11.

A Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége és esperesi kara

 

Kategória: Kategóriák | A közvetlen link.