Fontos hirdetések és tudnivalók május 17-én

Isten iránti hálával voltunk együtt újra istentiszteletünkön!  A még távol maradókat ezúton tájékoztatjuk alkalmainkról:

A jövő héten 21-én, szerdán,  17.30-tól gyülekezeti termünkben bibliaórát tartunk, ahol a kifüggesztett védekezési szabályzat szerint maximum húszan lehetünk együtt. Ha többen lennénk, átjövünk a templomba!

22-én, Csütörtökön, Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe, áldozócsütörtök lesz. Tekintettel a kialakult helyzetre és az aktív dolgozókra, 17.30-tól tartunk ünnepi istentiszteletet templomunkban.

24-én, vasárnap, a református egység vasárnapján 10 órakor lesz istentiszteletünk, amin terveink szerint a magyarói testvérgyülekezetünk videó és hangüzenetét is szeretnénk lejátszani. Hasonlót fogunk készíteni mi is, amit elküldünk nekik, hogy ők a mi üzenetünket hallhassák. Az erre vonatkozó felvételt az áldozócsütörtök esti istentiszteletünk folytatásaként fogjuk elkészíteni, amin mindenkinek szeretettel várjuk a jelenlétét, hogy énekével, közös imával is erősítsük testvérgyülekezetünk tagjait.

A Generális Konvent kérésre május 22-én, pénteken 10 órakor a magyar református egység nevében valamennyi református templomban megszólalnak a harangok így a mi harangjaink is. Ha valaki kérdezi tőlünk, miért harangoznak e szokatlan időben, bátor hitvallásként elmondhatjuk: református népünk, egyházunk egységéért!

A mai vasárnapon a Békés-Bánáti történelmi egyházmegyék imanaptára szerinti így imádkoztunk ezért:

Mennyei Atyánk!

A Te magyar református néped a történelem során sok sebet kapott, legfőképpen azt, hogy ami századokon át annak életében egységes volt, az sok részre szaggattatott. Mindezek szomorú centenáriumának évében köszönjük, hogy mégis megtartottál bennünket. Bár határok választanak el minket, hitünkben, gyökereinkben, hagyományainkban mégis egyek lehetünk. Ezért ismét könyörgünk református népünk lelki egységéért, összetartozásáért.

Köszönjük, hogy a legfőbb egységünk Krisztusban, a mi Urunkban van, hiszen Ő számunkra a jövő, együtt követhetjük Őt. Fájdalmunk, hogy jelen helyzetben nem találkozhatunk határon inneni és határon túli testvéreinkkel, hogy összetartozásunkban megerősödjünk. Kérünk, hogy ne engedj minket emiatt csüggedésre. Add, hogy hitvalló őseink, reformátoraink, egyházunk áldozatos támogatónak emlékezete erőforrás lehessen számunkra. Add, hogy hitükért, egyházunkért nyomorúságot, mártíromságot szenvedő eleink példája erősítsen minket hitünk és lelki egységünk megtartásában.

Köszönjük, hogy egyházaink közt a Te Szentlelked munkálta az összetartozás utáni vágyat. Köszönjük a Generális Konvent szolgálatát, bátorító üzeneteit, amiket igéd alapján juttatnak el hozzánk. Add, hogy ez a megpróbáló időszak sok református testvérünket arra vezessen, hogy aktív módon visszataláljon gyülekezetébe. Segíts őket mindennapi életük harcaiban, igéd és Lelked erősítse őket a hitvalló életre, a Krisztus követésére. Áldd meg a lelkipásztorokat, hogy Krisztus evangéliumával tudják erősíteni gyülekezeteiket és áldásaid továbbadására bátorítani híveiket. Légy a presbitériumokkal, a városi vagy kis falusi gyülekezetekkel, hogy bárhol is élnek, mindenütt megtapasztalhassák, hogy Te ott vagy köztük. Erősítsd meg református hittestvéreinket, hogy életük, szolgálataik, helytállásuk a te dicsőségedre való legyen. Munkáld egyházainkban az összetartozás egységét, örömét, áldását. Hallgasd meg  imádságunkat, a Krisztusért kérünk! Ámen.

Kategória: Kategóriák | A közvetlen link.