Igei üzenet Magyaróról

Erdélyi testvérgyülekezetünkben is az internet segítségével igyekeznek lelki erőforrást közvetíteni lelkipásztor testvéreink. Miként mi is megosztottuk velük a kapott igét, azonképpen ők is.Változtatás  és szerkesztés nélkül tesszük lelki közkinccsé Takács Malvin lelkésztestvérünk vasárnapi igei szolgálatát. Legyen áldás olvasásán!

Olvassuk Isten igéjét a 46. ZSOLTÁRból:

1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra. (1Krón 25,1;26,1) 2Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. (Zsolt,46 6. Zsolt. 9,10.) 3Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe: (Ésa 54,10; Ezék 38,20) 4Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela. 5Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. 6Az Isten ő közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor. (1Kir 9,3; Zsolt 22,4) 7Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld. (Zsolt 2,1-5) 8A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela. (1Kir 3,9) 9Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön; (2Sám 8,15; Péld 31,8.9) 10Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. (Zsolt 76,4; Józs 11,8.9) 11Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. (1Kir 3,16-27) 12A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela.

Imádkozzunk:

Szentháromság egy örök Isten, Mindenható Atyánk. Hálatelt szívvel szólítunk meg e napon. Hozzád érkeztünk és feléd fordulunk  gyülekezeti közösségben családi hajlékainkból. Dicső a Te hatalmad, érezhető a Te szereteted, nagy a Te gondviselésed, bár úgy tűnik, hogy felénk, ellenünk fordult a föld minden bálványa. Rettenetes, sőt néha elbírhatatlan hírek nehezednek ránk, érkeznek felénk törvények, tiltások földi hatalmasságoktól, és újra meg újra rendezni kell sorainkat, életünk napjait, történéseit. Az engedelmesség ismét első helyet foglal el életünkben. Engedelmeskedni neked Istenünk és engedelmeskedni a hatóságoknak. Mindkét cselekedet igen nehéz annak a léleknek, aki megtapasztalta a szabadság állapotát. De fülünkbe cseng az ige figyelmeztető szava: minden szabad nékem, de nem minden használ- tanít Pál apostol. Most ismét szívünkbe, gondolatainkba kell állítsuk ez igét, mert ínséges időket élünk. Mert az engedelmességben ott van a megmentő erő, a megtartó áldás és a megmentő kéz, mely ma is, most is e pusztulást és pusztítást végző kor idején lenyúlt felénk. Az engedelmesség mellett nélkülözhetetlen a hit. Ha az engedelmesség ma olyan számunkra mint az életet hordozó tiszta levegő,akkor a hit olyan, mint az élethez szükséges fény. Fény nélkül tehát nincs élet, minthogy levegő nélkül sincs. Urunk , mennyei Atyánk, élni akarunk, ezért kérünk erősítsd bennünk az engedelmességet és növeljed hitünket. Taníts ma is, hogy őszinte bűnbánatot tartson néped, igéd szolgálja megmentésünket, felemelkedésünket, vegye el szíveink homályát, aggodalmait, félelmeit, és késztessen hálát adó, hozzád fohászkodó, Téged kereső, igédből erőt merítő és másokért imát mondó emberekké. Te vagy a menny és föld Ura, a Seregek Ura. Oltalmazd hát a feléd forduló népedet a világban. Oltalmazd az orvosokat, ápolókat, a hatóság azon embereit, akik vigyáznak arra, hogy mindenek rendben történjenek. Tarts meg minket is Atyánk, Jézusért kérünk, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön.  ÁMEN.

Olvassuk Isten igéjét a JÓB könyve 30, 16-24 versét

Fogytán van már a lelkierőm, a nyomorúság napjai tartanak fogva. 17 Éjszaka nyilallnak csontjaimban, és kínjaim nem csillapodnak. 18 Hatalmas erővel kapta el ruhámat, szorosan átkarolt derekamnál fogva, 19 és belevert a sárba; hasonló lettem a porhoz és a hamuhoz. 20 Segítségért kiáltok hozzád, de te nem válaszolsz. Ott állok előtted, de észre sem veszel. Jób 19,7 21 Kegyetlenné váltál irántam. Erős kézzel üldözöl engem. Jób 16,9 22 Fölemelsz, és elsodorsz a széllel, szétmállasztasz a viharban. 23 Jól tudom, hogy halálba viszel, abba a házba, ahol minden élő találkozik. 24 De a roskadozó nem nyújthatja ki a kezét? Aki veszélyben van, nem kiálthat segítségért?

Református falinaptárunk megtervezői különleges igéket készítettek útravalóul 2020 március hónapjára. Jób könyvének bizonyos fejezeteiből idéznek  igeverseket. Református hitünk szerint nincsenek véletlenek. S a falinaptárunkban közölt igék ezt alátámasztják. Bízzunk Istenünk gondviselő kegyelmébe.

 Olvassuk ez igéket:

Március első vasárnapjára az útmutató ige a Jób 1, 21: AZ ÚR ADTA, AZ ÚR VETTE EL.                    Március 2. vasárnapjára: az 5 fejezetből/ Jób csak Istentől várhat segítséget/, a Jób 5,8 : DE ÉN ISTENRE BÍZOM ÜGYEMET.

Március 3. vasárnapjára:/ Jób harmadik válasza: Csak Isten bölcs és hatalmas/ a Jób 12,13 :ISTENÉ A BÖLCSESSÉG ÉS HATALOM.

 Ma pedig, március 22-én, a Jób 30,20 van kijelölve: /Jób Istentől kér segítséget /SEGÍTSÉGÉRT KIÁLLTOK HOZZÁD!.

Ha elolvassuk az igéket körvonalazódik előttünk mindaz, amit átéltünk, ami keresztezte eddigi életutunkat ebben a hónapban. Látjuk a dolgok, a történések haladását és azt a fokozást is ami ívelt fölfelé. Mi a  mostani feladatunk e gyakran halált okozó kor idején? A szenvedő Jób megtanít minket erre: Istenhez forduljunk segedelemért, azaz Hozzá kiáltsunk, ha fel tudjuk mérni, szembe tudunk nézni a jelennel.

Miért a Jób könyve? Milyen célt szolgál ez a könyv? Ha a Jób könyvéről hallunk, akkor egyértelműen a szenvedés kérdése jut eszünkbe. Sajnáljuk Jóbot, de e könyv megírása, a szentírásba való bekerülése nem a sajnálat céljából íratott meg. Sokkal többet hordoz a számunkra. Jób könyvének témája az, hogy lássuk, hogyan viselkedik Isten egy olyan világban, ahová behatolt a sátán, ahol teret ütött magának, otthon érzi magát és magáénak tartja ezt a világot az ellenség, nevezhetjük sátánnak, ördögnek, és vele együtt a bűn, a szenvedés, a veszteség, a nyomorúság és a halál. Jób könyve a minden időben és a mindenütt felmerülő problémáról, az emberi szenvedésről beszél, Luther szerint olyan “nagyszerű és emelkedett, hogy az Írás egyetlen másik könyve sincs ilyen.”

Jób könyve életkönyv. Sajátossága e könyvnek, hogy benne megtalálható többek között az izraelita vallásos gondolkodás alapelve, a megfizetéshit, ami azt jelenti, hogy: Isten megfizet mindenkinek a maga cselekedetei szerint: a jónak jól folyik dolga, a gonosznak pedig rosszul megy sorsa. Ha Jób szenved, akkor ez csak bűneinek következménye, Isten bünteti őt. Ezt az alapelvet képviseli a Jób baráti köre. És ma is hallunk hasonló kijelentéseket, véleményeket: hogy Isten büntet. Ezzel viszont megkötjük Isten kezét, lábát, szívét, pontosabban lefokozzuk, a halandók közé, hozzánk hasonlóvá kényszerítsük. Nem, Istent nem tudjuk mi irányítani, mert ő nem ember, hanem Isten. Pont ebben a könyvben látjuk őt a dolgok magaslatán, nem őt írányitják, még ha ez is a látszat, a sátáni taktika, hanem Ő irányít mindent. Neki adatott minden hatalom mennyen és földön, amit Krisztusnak adott át. Isten szava Jóbhoz és mindenkihez, aki olvassa Jób könyvét túl mutat a barátok gyarló bölcselkedésein: van ártatlan szenvedés és lesz ártatlan Szenvedő. S mi tudjuk , hogy ez az ártatlan Szenvedő a mi Urunk Jézus Krisztus, akiben feloldódik minden szenvedő örök problémája.

Jób könyvében a három barát így teszi fel a kérdést: Miért van szenvedés a világon? Elihu, a fiatal, azt kérdezi: mi a célja Istennek a szenvedéssel? Jób kérdése pedig: lehet-e Istennel a szenvedésben találkozni?- hiszen ő jólétében Isten közelségében élt, naponta megtapasztalta Isten gondviselését, ahogy vallja “ az ő világosságában jártam a sötétet”, azaz a földi létünk útja önmagában mindig bizonytalan, de biztonságot ad minden időben Isten jelenléte. A szenvedésben Jób érzi, mintha ez szakadt volna meg, nem tűnt el teljesen, csupán megszakadt, másképp mondva megtört. Mindent elhordozna Jób, csak Istennel való kapcsolata újra a régi lehetne. Egyedül Istenre vágyik, nem az életéből eltűnt javakra. Erre alapozza felesége felé intézett hitvallását is: ha a jót elvettük Istentől, a rosszat ne vennénk-e el? Hiszen mezítelenül született e világra – vallja, tehát mostani állapotában lázadozás helyett arra gondol, hogy most sem szegényebb, mint amikor megszületett.A veszteségben is hálát ad azért, hogy Isten adott. Számára Isten nem a dolgok oka, hanem az Aki az ő sorsát, a jóbi sorsot, a jóbi életet kezében tartja és intézi. Jób nem gabonaszemnek érzi magát a két malomkő között, hanem Isten gyermekének, akivel törődik a ház ura. Ma számunkra is a jóbi kérdés gondolatköre kell érvényt szerezzen: hogyan hordozzuk a szenvedést? Sokan közülünk LÁZADÓKKÁ válnak, sokan ISTENTAGADÓKKÁ, mások bizonyára REZIGNÁLTAKKÁ, KÉTKEDŐKKÉ, HITETLENEKKÉ. Gyakran találkozunk az üzletkeresztyénség gondolatával: csak akkor adok, ha én is kapok. És ezt sajnos Istenünk felé is megfogalmazzák.

Mit tanulhatunk meg Jóbtól? – hogy Istenhez való viszonyulásunk töretlen maradjon, valljuk vele: “Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, 7 hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. 8 De én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám az ügyemet, 9 aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul.”/5,6-8/, Istené a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem.”/12,13/,  “  most is van tanúm a mennyben, és kezesem fenn a magasságban/16,19/.

A mai igében Jób egy vallomást tesz: hűen látja a jelent és bizalommal tekint a jövőbe.Van kihez fordulni, és nincs olyan mélység melyből Isten meg ne hallaná a kiáltó szót. Mi, ma, itt Magyarón és szerte a föld kerekségén leírhatatlan mélységben vagyunk. Kiáltsunk, mert meghallgattatik szavunk. Emlékezzünk Isten tetteire, mert ezek erőforrásként lehetnek ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni a jelennel. Jób levon egy következtetést: nem marad neki más ezután, mint hogy imádkozzon, Istenhez kiáltson, ahogy a hullámok közt Péter is kiáltott Jézus felé: Uram, tarts meg engem.

A jelennel mindig szembe lehet nézni, ha az utolsó szavunk imádság lesz, mely erősíti hitünk, hogy utána megragadhasson minket a felénk kinyújtott atyai kéz. Segítségért kiállt Jób, mert ha ő, mint gyarló ember tudott és tud más embereken segíteni, hozzájárulni a felemelkedésükhöz, akkor Isten, ki csupa irgalom, szeretet és kegyelem, ne tenné ezt meg?

Kedves Testvérem, nézz szembe a jelennel és kiálts Istenhez, aki Krisztusban Szentlelke által velünk, veled van minden nap a világ végezetéig. Ámen.

Imádkozzunk.

Mennyei Atyánk. Gondviselő kegyelmedbe ajánljuk földi életünk minden területét: a  természet világát, az országokat és a népek kormányainak tagjait, kicsiny megpróbált gyülekezeteink tagjait, vezetőit, anyaszentegyházunkat és családunkat fiatal és idős tagjaival. Valljuk, vallom, ott vagyunk, vagyok a legjobb helyen. Hatalmad szeretettel áthatva rendezi emberi világunkat. Te vagy a Gazda. Végigjárod szőlősödet. Lehajolsz, megnézed a szőlőtőt, a veszőszálat. Érezzük metszésed fájdalmát, de a szomorúságodat is, amint végigsimogatod töredezett vesszőszálaid, amint emberi életünk gyümölcstermő rügyeit keresed. Világítunk Urunk, de Krisztusért kérünk a pislogó gyertyabél életünket ne oltsd ki, hanem tápláld, reményünket ne vedd el, hanem erősítsd, hitünket növeljed. Oltalmazz bennünket, az egészségügyben dolgozókat tartsd meg, a segítőket vértezd fel a hit pajzsával. Légy az önkéntesekkel, a munkásokkal, akik sokkal jobban ki vannak téve a veszedelmes kornak, mint mi, akik most hajlékainkban végezzük mindennapi feladatainkat. Imádkozunk idős testvéreinkért és a gyászolókért, akik szerte a világon, különböző országokban fájdalommal gyászolják, siratják szeretteiket, és nem találnak igazi vigasztalást. Légy Urunk azokkal is, akik aggodalmaskodó szeretettel tekintenek külföldön élő szeretteik felé, aggodalmaskodnak ő érettük, kik gyermekeikért, kik szüleikért. Mennyei Atyánk, bűnösök vagyunk, bocsáss meg nékünk. Krisztusért. Ámen.

Csendes imádságban vigyük egyéni imádságunkat Isten elé. …

Áldott az Isten, aki meghallgatta imádságainkat. Ámen.

 

Kategória: Kategóriák | A közvetlen link.