Igehirdetés 2019.07.07-én

 T:  Zsidók 11,8-12, 17-18.                                        2019.07.07.

 Nagyon sokféle hit létezik. Mondhatni ahány, annyi féle. Minden ember abban hisz, amiben akar, ami neki tetszik és szerinte jó, érdekes, esetleg kifizetődő. Ne csodáljuk, hogy a hit piacán olyan nagy a kínálat manapság. egyre másra jennek meg világmegváltó nézetek, újabb vallásos köntösbe bújt tanítások, s ha kellő létszámú ember vallja ugyanazt és ezt aláírásukkal is megerősítik, akkor a törvények szerint új vallások, akár egyházak is alakulhatnak.

Az elmúlt napokban arra a hitre igyekeztünk rámutatni, ami miatt egy embernek Isten új nevet adott. Abrámnak hívták és lett belőle Ábrahám, hívők atyja. Nem véletlenül került bele abba a felsorolásba, amiből alapigénket hallottuk, azaz a hit hősei közé. Tanultak gyermekeink arról, hogyan hívta el őt Isten és indult el oda, ahová az Úr küldte. Kapott egy ígéretet, ami számára nem volt kétséges, hogy beteljesül-e, csak emberi gyengesége miatt volt úgy, hogy sürgette volna azt. De kiállt olyan próbát is, amit addig senki és azóta is kevesen, kész volt feláldozni Istennek egyetlen fiát. Ezt a készségét, ami cselekedetében is megnyilvánult, Isten úgy értékelte, hogy Izsák életben maradhatott, ő lett az áldást hordozó ígéret következő részesévé, majd annak fiai, unokái és nemzedékről nemzedékre.

Maga a történet röviden ennyi, számos részletében meg lehet találni az emberi hit és hitetlenség vonásait, jellemzőit. S manapság, amikor azt sem tudják sokan, hogy ha hinni szeretnének valamiben – ami igazi kapaszkodó, támasz az életükre – hogy miben higgyenek, akkor ennek az embernek az élete igen sokat segíthet az igazi hit felismeréshez, az arra való eljutásra. Alapigénk, a Zsidókhoz írt levél 11,1. verse egy minden szempontból klasszikus, igaz, hiteles meghatározást ad arra nézve, hogy mi is a hit. „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés”. Ebben a meghatározásban benne van a hit tárgya, Isten. Mert bár nem látjuk, de bizalmunk van léte felől és meggyőződésünk, hogy Ő van. Hogy felettünk van. Számíthatunk rá. Ismer minket. Terve van az életünkkel.  És még mennyi minden valóság és meggyőződés számunkra arról, hogy Ő valóságosan érzékelteti személyének valóságát életünkben, mások életében, a világ sorsának kézben tartásában.

Hit. Három betű, lehet akár egy mozaikszó is. Minden betű mögött állhat egy másik fogalom. Hadd próbáljuk meg most három ilyen kezdőbetűkkel kezdődő szónak, fogalomnak a segítségével  is kifejezni, hogy mit a hit. Pontosabban hogyan lehet valakié a hit. Mi kell ahhoz, hogy valaki el tudja mondani: hiszek, hitem van, hitben járok. Hogyan lehet a hit valóban erőforrás, eligazítás, kapaszkodó, támasz vagy ha éppen arra van szükség, akkor megnyugvás, vigasztalás, békesség forrása.

Az első betű a „h”. Hadd álljon mellette ez a szó: Hallás. Hallom Isten szavát. A bibliai kijelentés fontos alapja az, hogy a hit hallásból van a hallás pedig Istenigéje által. Ki kell mondani, az a hit, ami mögött nem Isten szava, igéje, üzenete van, az nem hit. Lehet vallásos érzelem, saját elképzelés arról, hogy léteznie kell egy felső hatalmasságnak, akivel érdemes jóban lenni, de ez nem hit. A hit forrása a hallás, az Isten igéjére való odafigyelés. Azok, akik nem hallgatják az igét, akiknek ama belső hallásuk sem működik, hogy rendszeresen tanulmányozzák azt és a Szentlélek hallhatóvá, élővé teszi számukra az élettelen betűt, azok nem hihetnek igazán. Ábrahám hite is a hallásból fakadt. Amit kért  tőle Isten, kész volt aszerint élni. A hit itt kezdődik, a hallással, az isteni igére való odafigyeléssel.

I, mint ismeret. Ez legyen a második szó, fogalom. Mert ha meghallottam Isten szavát, akkor törekednem kel megismerni azt, Aki megszólított. Ábrahám története hosszú évtizedeket ölel fel a Bibliában, melyek alatt sokszor meg kellett lássa, tapasztalja, hogy milyen is az az Isten, aki őt megszólította. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! – ezzel a készséggel kell kérni Istent, hogy mondja, jelentse ki újra és újra szándékait, akaratát. Nyitott szívvel kell járni és megismerni kezének munkáját nemcsak a világ teremtésének csodáiban, hanem az emberi életsorsokban, a történelem tanításában. Akit nem ismerünk, abban nem lehet hinni. Isten nem olyan, mint egy repülőgép pilóta, akit nem is látnak az utasok, de hisznek benne, hogy tud repülőt vezetni. Isten megismerésére igen is, törekedni kell. Aki nem szán rá időt, energiát, készséget, hogy egyre jobban felfedezze Isten sokoldalúságát és mindenhatóságát, annak hite nem épülhet, nem növekedhet, sőt, az a hit csak sorvadni fog, és elmúlik egyszer, ha volt is valaha.

T, mint tenni. Ez legyen a harmadik betű megfejtése. Tenni cselekedni mindazt, amit megértettem Isten kijelentéseiből, szavából, felismeréseimből, hogy milyen hatalmas Úr Ő, és mit vár el tőlem. Ábrahám megtette azt, amit először kért tőle, hogy menjen el egy új hazába, egy másik földön kezdjen új életet. Aztán azt kérte, áldozza fel egyetlen fiát, amit szintén kész lett volna  megtenni. Tenni, cselekedni azt, amit Isten rám bíz. Ezzel lehet leginkább bizonyítani, hogy hitem van. Akár Péter alázatával, aki bár nem látta értelmét annak, amit Jézus kért tőle, de azt mondta, a te szavadra, Uram, vetem a hálót. Igen, az Úrtól hallottak szerint annak az ismeretnek a birtokában, hogy Isten csak a javamat akarja, üdvösségemet munkálja. ezért hát teszem véghez viszem, amit tőlem vár.  Bólogatni, mondani, hogy úgy van, Uram, de nem tenni, amit  vár tőlünk, az ilyen magatartást ne nevezzük hitnek, mert nem az. Sokkal inkább ellenszegülés, tagadása annak, hogy Isten létezik és tőlem valami olyan vár, amit csak én tehetek meg, más nem teheti meg helyettem.

Hallani. Ismerni. Tenni. HIT-té az ilyen emberi hármasság válhat és ezen keresztül tudja formálni Isten az ember életét. Olyan jó, hogy már ilyen ifjú korban lehet hallani Istenről, lehet tanulni Róla és ismereteket szerezni, sőt, egész életünk tevőlegesen is kifejezheti, hogy akarunk engedelmeskedni annak, Aki a legtöbbet tette értünk. Ő valójában odaadta, feláldozta egyszülött Fiát, hogy higgyünk Őbenne és örök életünk legyen. Ez a hit legyen részéve mindennapi életünknek, ami Jézus hallgatásán, az Őt ismerni akaró és szavát tenni cselekedni kész odaszánáson alapul. Ebben erősítse gyermekeinket s mindnyájunkat a mi Urunk. Ne felejtsük, hogy mi az igazi hit eredete, forrása  emberi életünkben. Hallani. Ismerni. Tenni. Mindazt, amit Isten Jézus Krisztusban kijelentett és meg akar valósítani a mi életünkben, lelkünknek üdvösségére, másoknak javára, nevének dicsőségére. Ámen.

 

 

 

 

Kategória: Kategóriák | A közvetlen link.